We been pickin cotton…

We been pickin cotton for ya - Under master's hand. We been pickin cotton for ya - master says we can. We been pickin cotton for ya - Throats dry with bleeding lips. We been pickin cotton for ya - We hopin for a sip. We been pickin cotton for ya - No water for … Continue reading We been pickin cotton…